St. Interparochiële Schola Cantorum Arnhem e.o.

Lectionarium

 • Donderdag, 18 Juli 2019 : Uit het boek Exodus 3,13-20.
  Toen Mozes de stem van God gehoord had in het vuur dat opvlamde uit de doornstruik, sprak hij: ‘Stel dat ik naar de Israëlieten ga en tegen hen zeg dat de God van hun voorouders mij gestuurd heeft, en ze vragen: “Wat is de naam van die God?” Wat moet ik dan zeggen?’ Toen sprak God tot Mozes: "Ik ben die is." En ook: "Dit moet gij de Israëlieten zeggen: Hij die is zend mij tot u. Bovendien zie God tot Mozes: ‘Dit moet gij de Israëlieten zeggen: “De Heer de God van uw vaderen, de God van Abraham, de God van Isaak en de God van Jakob, zend t mij tot u. Dit is mijn naam van altijd. Zo moet men mij aanspreken, alle geslachten door.’” Laat de oudsten van Israël bij elkaar komen en zeg tegen hen: “De Heer, de God van uw voorouders, is aan mij verschenen, de God van Abraham, Isaak en Jakob, en hij heeft gezegd: ‘Ik heb gezien wat jullie in Egypte wordt aangedaan en ik heb mij jullie lot aangetrokken. Ik heb besloten om jullie uit de ellende in Egypte weg te halen en je naar een land te brengen dat overvloeit van melk en honing, het gebied van de Kanaänieten, de Hethieten, Amorieten, Perizzieten, Chiwwieten en Jebusieten.’” Je zult bij de oudsten van Israël gehoor vinden, en dan moet je samen met hen naar de koning van Egypte gaan. Zeg hem dat de Heer, de God van de Hebreeën, naar jullie toe gekomen is, en vraag hem toestemming om drie dagreizen ver de woestijn in te trekken om de Heer, jullie God, offers te brengen. Ik weet dat de koning jullie dat niet zal toestaan, tenzij hij daartoe met harde hand wordt gedwongen. Daarom zal ik met krachtige hand ingrijpen en Egypte straffen, ik zal er wonderbaarlijke daden verrichten, en dan zal hij jullie laten gaan.
 • Donderdag, 18 Juli 2019 : Psalmen 105(104),1.5.8-9.24-25.26-27.
  Verheerlijkt de Heer en aanbidt zijn Naam, verkondigt de volken zijn daden. Vergeet nooit de wonderen die Hij deed, zijn tekenen en zijn beloften. Voor eeuwig blijft zijn verbond van kracht, wat Hij beloofd heeft voor duizend geslachten. De bond die Hij vroeger met Abraham sloot, de eed die Hij Isaäk eens heeft gezworen. God maakte zijn volk zeer vruchtbaar, machtiger dan wie het belaagden. Hij veranderde hun hart: ze gingen zijn volk haten en spanden samen tegen zijn dienaren. Hij stuurde Mozes, zijn dienaar, en Aäron, de man van zijn keuze. Zij kondigden zijn wondertekenen aan, machtige daden in het land van Cham.
 • Donderdag, 18 Juli 2019 :
 • Donderdag, 18 Juli 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,28-30.
  In die tijd nam Jezus het woord en sprak: Komt allen tot Mij die uitgeput zijt en onder lasten gebukt, en Ik zal u rust en verlichting schenken. Neemt mijn juk op uw schou­ders en leert van Mij: Ik ben zachtmoedig en nederig van hart; en gij zult rust vinden voor uw zielen, want mijn juk is zacht en mijn last is licht.
 • Donderdag, 18 Juli 2019 : Commentaar Diadochus van Photice
  Van nature is alleen God goed. Maar ook de mens wordt goed als hij zorg heeft voor zijn gedrag op weg naar het ware goede, door zich om te vormen in wat hij niet is. Wat betreft de ziel, zij verenigt zich, door zorg voor het goede, met God voor zover haar vermogens, die ze aan het werk zet, het willen. (…) Evenals de zee, als men er olie in gooit als zij onrustig is, dan stopt de onrust op natuurlijke wijze omdat de golven zich laten overwinnen door de zalving met olie, zo ook onze ziel, als zij de zalving met de zachtheid van de heilige Geest ontvangt, dan wordt ze vrijwillig kalm. Want ze laat zich met vreugde overwinnen, zoals de Heilige zegt: “Alleen bij God is mijn ziel gerust” (Ps 62,6 LXX), door die berusting en deze onmetelijke zachtheid die haar bedekken met hun schaduw. Daarom blijft de ziel, hoe ontelbaar de beproevingen ook zijn die de demonen tegen haar aanvangen, zonder woede en vol met vreugde. Maar dit is een toestand waarin niemand komt en waarin niemand blijft als hij niet voortdurend zijn ziel tot kalmte brengt door de vreze Gods. (…) Dat geldt ook voor de was, als ze niet verwarmd of gedurende lange tijd zacht gemaakt is, kan ze het zegel dat men op haar legt niet ontvangen. Zo ook de mens, als hij de beproeving van het lijden en de zwakheden niet kent, kan hij het zegel van de deugd van God niet in zich dragen. Daarom zegt de Heer tegen de wonderbaarlijke Paulus: “Mijn genade is je genoeg. Want mijn kracht wordt in zwakheid volkomen” (2Kor 12,9). En de apostel verheerlijkt zich door te zeggen: “Dus zal ik het liefst van alles roemen op mijn zwakheden, opdat de kracht van Christus in mij zal wonen” (2Kor 12,9).
 • Woensdag, 17 Juli 2019 : Uit het boek Exodus 3,1-6.9-12.
  In die dagen hoedde Mozes de kudde van zijn schoonvader Jitro, de priester van Midjan. Eens dreef hij de kudde tot ver in de woestijn en kwam hij bij de berg van God, de Horeb. Toen verscheen hem de engel van de Heer, in een vuur dat opvlamde uit een doornstruik. Mozes keek toe en zag dat de doornstruik in lichter laaie stond en toch niet verbrandde. Hij dacht: "Ik ga er op af om dat vreemde verschijnsel te onderzoeken. Hoe komt het dat die doornstruik niet verbrandt?" De Heer zag hem naderbij komen om te kijken. En vanuit de doornstruik riep God hem toe: "Mozes, Mozes." "Hier ben ik," antwoordde hij. Toen sprak de Heer: "Kom niet dichterbij. Doe uw sandalen uit, want de plaats waar gij staat is heilige grond." En Hij vervolgde: "Ik ben de God van uw vader, de God van Abraham, de God van Isaäk en de God van Jacob." Toen bedekte Mozes zijn gezicht want hij durfde niet naar God op te zien. De jammerklacht van de Israëlieten is tot mij doorgedrongen en ik heb gezien hoe wreed de Egyptenaren hen onderdrukken. Daarom stuur ik jou nu naar de farao: jij moet mijn volk, de Israëlieten, uit Egypte wegleiden.’ Mozes zei: ‘Maar wie ben ik dat ik naar de farao zou gaan en de Israëlieten uit Egypte zou leiden?’Wie ben ik, dat...? God antwoordde: ‘Ik zal bij je zijn. En dit zal voor jou het teken zijn dat ik je heb gestuurd: als je het volk uit Egypte hebt weggeleid, zullen jullie God bij deze berg vereren.’
 • Woensdag, 17 Juli 2019 : Psalmen 103(102),1-2.3-4.6-7.
  Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, zijn heilige Naam uit het diepst van uw wezen. Verheerlijk, mijn ziel, de Heer, vergeet zijn weldaden niet. Hij is het, die u uw schulden vergeeft, die u geneest van uw kwalen. Hij is het die u van de ondergang redt, die u omringt met zijn gunst en erbarmen. De Heer is rechtigvaardig in al wat Hij doet Hij laat de verdrukten recht wedervaren Hij maakte aan Moses zijn wegen bekent, Hij toonde zijn werken aan de kinderen van Israël.
 • Woensdag, 17 Juli 2019 :
 • Woensdag, 17 Juli 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Matteüs 11,25-27.
  In die tijd sprak Jezus: 'Ik prijs U, Vader, Heer van hemel en aarde, omdat Gij deze dingen verborgen gehouden hebt voor wijzen en verstandigen, maar ze heb geopenbaard aan kleinen. Ja, Vader, zo heeft het U behaagd. Alles is Mij door mijn Vader in handen gegeven. Niemand kent de Zoon tenzij de Vader, en niemand kent de Vader tenzij de Zoon en hij aan wie de Zoon het wil openbaren.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org