Lectionarium

DAGELIJKS EVANGELIE
 • Zondag, 17 Januari 2021 : Uit het 1e boek Samuël 3,3b-10.19.
  Samuël lag te slapen in het heiligdom van de Heer, bij de ark van God. De godslamp was bijna uitgedoofd. Toen riep de Heer Samuël. ‘Ja,’ antwoordde Samuël. Hij liep snel naar Eli toe en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen. Ga maar slapen.’ Toen Samuël weer lag te slapen, riep de Heer hem opnieuw. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Maar Eli antwoordde: ‘Ik heb je niet geroepen, mijn jongen. Ga maar weer slapen.’ Samuël had de Heer nog niet leren kennen, want de Heer had zich niet eerder aan hem bekendgemaakt door het woord tot hem te richten. Opnieuw riep de Heer Samuël, voor de derde keer. Samuël stond op, ging naar Eli en zei: ‘Hier ben ik. U hebt me toch geroepen?’ Toen begreep Eli dat het de Heer was die de jongen riep. Hij zei tegen Samuël: ‘Ga maar weer slapen. Wanneer je wordt geroepen, moet je antwoorden: “Spreek, Heer, uw dienaar luistert.”’ Samuël legde zich weer te slapen, en de Heer kwam bij hem staan en riep net als de voorgaande keren: ‘Samuël! Samuël!’ En Samuël antwoordde: ‘Spreek, uw dienaar luistert.’ Samuël groeide op. De Heer stond hem bij en bracht alles in vervulling wat hij had voorzegd.
 • Zondag, 17 Januari 2021 : Psalmen 40(39),2.4.7ac.7b-8.9-11ab.12.
  Met groot vertrouwen heb ik op de Heer gehoopt Hij heeft zich tot mij neergebogen, mijn roep verhoord. Hij legde in mijn mond een nieuw gezang, een lied voor onze God. En velen zullen zien en vrezen en vertrouwen op de Heer. Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mijn; Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangd, maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. Gij vraagt geen brandoffer, geen zoenoffer van mijn; Geschenk en offerande hebt Gij nooit verlangt, Gij vraagt geen brandoffers, geen zoenoffer van mij; maar wel hebt Gij mijn oren voor uw stem geopend. dus zei ik: ja, ik kom, zoals van mij geschreven staat: dat ik uw wil volbreng. Mijn God, dat is het wat ik wil, uw wet staat in mijn hart geschreven. Aan velen heb ik uw rechtvaardigheid bekendgemaakt, ik hield mijn lippen niet gesloten, Heer, Gij weet het. Nooit heb ik uw rechtvaardigheid verborgen in mijn hart, Ik zwijg niet over uw goedheid, maar getuig van uw trouw en uw hulp. In de kring van het volk verheel ik niet hoe liefdevol, hoe trouw u bent. Houd uw erbarmen Heer, niet van mij weg, laat uw genade en uw trouw mij steeds omringen.
 • Zondag, 17 Januari 2021 : Uit de 1e brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Korinte 6,13c-15a.17-20.
  Het voedsel voor de buik en de buik voor het voedsel! Goed, en God zal aan allebei een eind maken. Maar het lichaam is er niet voor de ontucht, maar voor de Heer, en de Heer voor het lichaam. God heeft de Heer opgewekt, en door zijn macht zal hij ook ons opwekken. Gij weet toch dat uw lichamen ledematen zijn van Christus? Zou ik dan wat aan Christus toebehoort wegnemen en aan een deerne geven? Dat nooit! Maar wie zich met de Heer verenigt wordt met hem één geest. Ga ontucht uit de weg! Geen enkele andere zonde die een mens kan begaan tast het lichaam aan, maar wie ontucht pleegt zondigt tegen het eigen lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de heilige Geest, die in u woont en die u ontvangen hebt van God, en weet u niet dat u niet van uzelf bent? U bent gekocht en betaald, dus bewijs God eer met uw lichaam.
 • Zondag, 17 Januari 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 1,35-42.
  In die tijd stond Johannes aan de overkant van de Jordaan, nu met twee van zijn leerlingen. Johannes richtte het oog op Jezus die voorbijging en sprak: 'Zie, het Lam Gods.' De twee leerlingen hoorden hem dat zeggen en gingen Jezus achterna. Jezus keerde zich om en toen Hij zag dat zij Hem volgden, vroeg Hij hun: 'Wat verlangt gij?' Ze zeiden tot Hem: 'Rabbi' ‑ vertaald betekent dit: Meester ‑ 'waar verblijft ge?' Hij zei hun: 'Gaat mee om het te zien '. Daarop gingen zij mee en zagen waar Hij zich op hield. Die dag bleven zij bij Hem. Het was ongeveer het tiende uur. Andreas, de broer van Simon Petrus, was een van die twee die het gezegde van Johannes hadden gehoord en Jezus achterna waren gegaan. De eerste die hij ontmoette was zijn broer Simon tot wie hij zei: 'Wij hebben de Messias:' ‑ vertaald betekent dat: de Gezalfde ‑ 'gevonden,' en hij bracht hem bij Jezus. Jezus zag hem aan en zeide: 'Gij zijt Simon, de zoon van Johannes; gij zult Kefas ‑ dat betekent: Rots ‑ genoemd worden.'
 • Zondag, 17 Januari 2021 : Commentaar H. Cyrillus van Alexandrië
        "Johannes zag Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt"  (Joh 1,29). Het is niet meer de tijd om te zeggen: "Bereid de weg voor de Heer" (Mt 3,3), omdat Degene wiens de komst was voorbereid, zich laat zien: Hij offert zich voortaan aan de blikken van mensen. De natuur van de gebeurtenis vraagt om een andere overweging: men moet Degene die daar is, laten kennen, en verklaren waarom Hij uit de hemel is neergedaald en bij ons is gekomen. Daarom verklaart Johannes: "Zie het Lam van God".       De profeet Jesaja heeft het ons al aangekondigd door te zeggen dat Hij is "als een schaap dat naar de slacht wordt geleid, als een ooi die stil is bij haar scheerders" (Jes 53,7). De Wet van Mozes heeft Hem voorafgebeeld, maar (...) ze verschafte slechts een onvolmaakt heil en zijn barmhartigheid bereikte niet alle mensen. Welnu, vandaag wordt het ware Lam, eerder weergegeven door symbolen, het slachtoffer zonder weerwoord, naar de slachtbank geleid.       Om de zonde uit de wereld te wissen, om de Verwoester van de aarde omver te werpen, de dood te vernietigen, is Hij voor allen gestorven, en heeft de banvloek gebroken die ons sloeg en heeft een einde gemaakt aan dit woord: "Stof ben je, tot stof keer je terug" (Gn 3,19). Op deze wijze is de tweede Adam van hemelse en aardse oorsprong geworden (1Kor 15,47), is Hij de bron van al het goede voor de mensheid geworden (...), en de weg die leidt naar het Koninkrijk der hemelen. Want één Lam is voor allen gestorven en heeft voor God de Vader, de hele kudde aardbewoners opnieuw beschermd. "Eén is gestorven voor allen", om hen allen bij God onder te brengen: "één is gestorven voor allen" om allen te winnen, opdat allen voortaan "niet langer voor zichzelf zouden leven, maar voor Hem die voor de levenden is gestorven en is opgewekt" (2Kor 5,14-15).
 • Zaterdag, 16 Januari 2021 : Uit de brief aan de Hebreeën 4,12-16.
  Broeders en zuster, het woord van God is levend en krachtig. Het is scherper dan een tweesnijdend zwaard: het dringt diep door tot waar ziel en geest, been en merg elkaar raken, en het is in staat de opvattingen en gedachten van het hart te ontleden. Niets van wat geschapen is blijft voor hem verborgen, alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Nu wij een hooggeplaatste hogepriester hebben die de hemel is doorgegaan, Jezus, de Zoon van God, moeten we vasthouden aan het geloof dat we belijden. Want de hogepriester die wij hebben is er een die met onze zwakheden kan meevoelen, juist omdat Hij, net als wij, in elk opzicht op de proef is gesteld, met dit verschil dat Hij niet vervallen is tot zonde. Laten we dus zonder schroom naderen tot de troon van de Genadige, waar we telkens als we hulp nodig hebben barmhartigheid en genade vinden.
 • Zaterdag, 16 Januari 2021 : Psalmen 19(18),8.9.10.15.
  De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. De bevelen van de Heer zijn eenduidig: vreugde voor het hart. Het gebod van de Heer is helder: licht voor de ogen. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Laat al mijn spreken en denken voor U aanvaardbaar zijn, Heer, voor U, mijn rots en verlosser.
 • Zaterdag, 16 Januari 2021 :
 • Zaterdag, 16 Januari 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 2,13-17.
  Eens ging Jezus naar de oever van het meer. Al het volk kwam naar Hem toe en Hij onderrichtte hen. In het voorbijgaan zag Hij Levi, de zoon van Alfeüs, aan het tolhuis zitten en sprak tot hem: 'Volg Mij.' De man stond op en volgde Hem. Terwijl Jezus eens in diens woning te gast was, lag met Hem en zijn leerlingen ook een groot aantal tollenaars en zondaars aan, want er waren er velen die Hem volgden. De farizeese schriftgeleerden die zagen dat Hij at met zondaars en tollenaars, zeiden tot zijn leerlingen: 'Hoe kan Hij eten en drinken met tollenaars en zondaars?' Jezus hoorde dit en antwoordde hun: 'Niet de gezonden hebben een dokter nodig, maar de zieken. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.'

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org