Lectionarium

DAGELIJKS EVANGELIE
 • Donderdag, 13 Mei 2021 : Uit de Handelingen der apostelen 1,1-11.
  Mijn eerste boek, Téofilus, heb ik geschreven over alles wat Jezus gedaan en geleerd heeft tot aan de dag, waarop Hij zijn opdracht gaf aan de apostelen die Hij door de heilige Geest had uitgekozen, en waarop Hij ten hemel werd opgenomen. Na zijn sterven toonde Hij hun met vele bewijzen dat Hij in leven was. Hij verscheen hun gedurende veertig dagen en sprak met hen over het Rijk Gods. Terwijl Hij met hen at, beval Hij hun Jeruzalem niet te verlaten maar de belofte van de Vader af te wachten, 'die gij van Mij vernomen hebt: Johannes doopte met water, maar gij zult over enkele dagen gedoopt worden met de heilige Geest.' Toen zij eens bijeenge­komen waren stelden zij Hem de vraag: 'Heer, gaat Gij in deze tijd voor Israel het konink­rijk herstellen?' Maar hij gaf hun ten antwoord: 'Het komt u niet toe dag en uur te kennen, die de Vader in zijn macht heeft vastgesteld. Maar gij zult kracht ontvangen van de heilige Geest die over u komt, om mijn getuigen te zijn in Jeruzalem, in geheel Judea en Samaria en tot het uiteinde der aarde.' Na deze woorden werd Hij ten aanschouwen van hen omhooggeheven en een wolk onttrok Hem aan hun ogen. Terwijl zij Hem bij zijn hemelvaart gespannen nastaarden, stonden opeens twee mannen in witte gewaden bij hen, die zeiden: 'Mannen van Galilea, wat staat ge naar de hemel te kijken? Deze Jezus die van u is weggenomen naar de hemel, zal op dezelfde wijze wederke­ren als gij Hem naar de hemel hebt zien gaan.'
 • Donderdag, 13 Mei 2021 : Psalmen 47(46),2-3.6-7.8-9.
  Klap in de handen, o volken, juich God toe met jubelzang: geducht is de Heer, de Allerhoogste, machtige koning van heel de aarde. God stijgt ten troon onder luid gejuich, de Heer met geschal van bazuinen. Zingt nu voor God, laat klinken uw zang, voor onze koning een loflied. God is koning van heel de aarde. Zing een feestelijk lied voor Hem. God heerst als koning over de volken, God zetelt op zijn heilige troon.
 • Donderdag, 13 Mei 2021 : Uit de brief van de heilige apostel Paulus aan de christenen van Efeze 4,1-13.
  Broeders en zusters, ik, de gevangene in de Heer, vraag u met aandrang: leidt een leven dat beantwoordt aan de roeping die gij van God ontvangen hebt, in alle deemoed en zachtheid, in lankmoedigheid, liefdevol elkaar verdragend. Beijvert u de eenheid des Geestes te behouden door de band van de vrede: een lichaam en een Geest, zoals gij ook geroe­pen zijt tot een en dezelfde hoop waarvoor Gods roeping borg staat. Eén Heer, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen, die is boven allen en met allen en in allen. Maar aan ieder van ons afzonderlijk is de genade verleend naar de maat van Christus’ gave. Daarom zegt de Schrift: Hij is opgeva­ren naar den hoge, Hij heeft gevangenen meegevoerd, Hij heeft gaven gegeven aan de mensen. Hij is opgestegen: dit betekent dat Hij eerst in de diepte is afgedaald tot op de aarde. Hij die is neergedaald, is dezelfde die ook is opgestegen hoog boven alle hemelen, om het heelal te vervullen. Hij heeft ook gaven gegeven: sommigen maakte Hij aposte­len, anderen profeten, anderen evangelis­ten, weer anderen herders en leraars, om de heiligen toe te rusten voor het werk der bediening, tot opbouw van het lichaam van Christus, totdat wij allen tezamen komen tot de eenheid in het geloof en de kennis van Gods Zoon, tot de volmaakte Man, tot de gehele omvang van de volheid van de Christus.
 • Donderdag, 13 Mei 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 16,15-20.
  In die tijd, toen Jezus aan de elf verscheen, sprak Hij tot hen: 'Gaat uit over de hele wereld en verkondigt het evangelie aan heel de schepping. Wie gelooft en gedoopt is, zal gered worden, maar wie niet gelooft zal veroordeeld worden. En deze tekenen zullen de gelovigen vergezellen: in mijn Naam zullen ze duivels uitdrijven, nieuwe talen spreken, slangen opnemen; zelfs als ze dodelijk vergif drinken zal het hun geen kwaad doen; en als ze aan zieken de handen opleggen, zullen deze genezen zijn.' Nadat de Heer Jezus aldus tot hen gesproken had, werd Hij ten hemel opgenomen en zit aan de rechterhand van God. Maar zij trokken uit om overal te prediken, en de Heer werkte met hen mee en schonk kracht aan hun woord door de tekenen die het vergezel­den.
 • Donderdag, 13 Mei 2021 : Commentaar H. Catharina van Siëna
              [Sint Catharina hoorde God tegen haar zeggen:] Toen mijn enige Zoon veertig dagen na de verrijzenis naar Mij terugkeerde, is deze Brug van de aarde, dat wil zeggen uit de samenleving van de mensen, opgestaan en op grond van mijn goddelijke natuur ten hemel opgestegen om aan mijn rechterhand te zitten, zijn eeuwige Vader. Dit is wat de engel zei tegen de leerlingen op Hemelvaartsdag, die als doden waren, omdat hun hart de aarde had verlaten om de Wijsheid van mijn Zoon naar de hemel te volgen: "Blijf daar niet langer," zei Hij tot hen, "want Hij is nu gezeten aan de rechterhand van de Vader" (Hand.1:11). (...)             In de eerste plaats heb Ik voor jullie een zichtbare Brug gemaakt, namelijk mijn Zoon, toen Ik Hem zond om onder de mensen te leven. Toen deze zichtbare Brug naar de hemel opsteeg, bleef Hij voor altijd onder u de Brug en de Weg van de leer verenigd (...) met mijn Macht, met de Wijsheid van mijn Zoon en met de Barmhartigheid van de Heilige Geest. Deze Kracht toont de deugd van de daden aan hen die deze weg volgen, de Wijsheid geeft hun licht om hen de waarheid te doen kennen, en de Heilige Geest schenkt hun de liefde die alle zinnelijke liefde verteert en vernietigt, zodat alleen de liefde van de deugden in de ziel overblijft.             Zo is Hij op alle manieren, door zijn zichtbare aanwezigheid of door zijn leer, Hij is de Weg, de Waarheid en het Leven, en deze Weg is de Brug die leidt naar de hoogste hemel. Dat wilde Hij duidelijk maken toen Hij zei: "Ik ben van mijn Vader gekomen en Ik keer terug naar mijn Vader en Ik kom terug naar jullie" (vgl. Joh.16,28; Joh.14,28), d.w.z. dat mijn Vader Mij naar jullie heeft gezonden en Mij tot jullie Brug heeft gemaakt, opdat jullie de rivier kunnen oversteken en het leven kunnen bereiken.
 • Woensdag, 12 Mei 2021 : Uit de Handelingen der apostelen 17,15.22-34.18,1.
  In die dagen brachten Paulus' begeleiders hem weg tot Athene en vertrokken met de boodschap voor Silas en Timoteus om zich zo snel mogelijk weer bij hem te voegen. In Athene aangekpmen ging Paulus midden op de Areopa­gus staan en nam het woord.: 'Mannen van Athene, ik zie aan alles hoe diep godsdienstig gij zijt. Want toen ik rondliep en bekeek wat gij zoal vereert, ontdekte ik zelfs een altaar met het opschrift: Aan een onbekende god. Welnu, wat gij vereert zonder het te kennen, dat kom ik u verkondigen. De God die de wereld gemaakt heeft en alles wat daarin is. Hij die de Heer is van hemel en aarde, woont niet in door handen gemaakte tempels. Ook wordt Hij niet door mensenhanden verzorgd, alsof Hij iemand nodig heeft, want Zelf geeft Hij aan ieder leven en adem, ja alles. Heel het mensen­geslacht deed Hij uit een ontstaan, om de gehele oppervlak­te van de aarde te bewonen, waarbij Hij de seizoenen vaststelde, en de grenzen van hun woongebied, opdat zij God zouden zoeken, of zij Hem misschien al tastende zouden vinden; Hij is immers niet ver van ieder van ons. Want door Hem hebben wij het leven, het bewegen en het zijn; zoals sommige van uw eigen dichters hebben gezegd: Want wij zijn van zijn geslacht. Als wij dus tot Gods geslacht behoren, moet en we niet menen dat het goddelijke gelijken zou op goud of zilver of steen, op een voortbrengsel van menselijke kunde en vernuft. Zonder acht te slaan op die tijden van onwetend­heid laat God thans aan de mensen de boodschap brengen, dat zij zich allen en overal moeten bekeren. Hij heeft immers een dag vastge­steld, waarop Hij de wereld naar rechtvaar­digheid gaat oordelen door een man die Hij daartoe heeft bestemd. Aan allen gaf Hij het bewijs daarvan door Hem uit de doden te doen opstaan.' Maar toen zij van de opstanding der doden hoorden, spotten sommigen daarmee, terwijl anderen zeiden: 'Daarover zullen wij u bij gelegen­heid nog wel eens horen.' Zo ging Paulus van hen weg. Toch sloten sommigen zich bij hem aan en kwamen tot het geloof, onder wie Dionysius en Areopa­giet en een vrouw die Damaris heette, en nog anderen. Hierna vertrok Paulus uit Athene en kwam in Korinte.
 • Woensdag, 12 Mei 2021 : Psalmen 148(147),1-2.11-12.13.14.
  Loof de Heer, bewoners van de hemel, loof Hem daar in de hoogten, loof Hem, al zijn herauten, loof Hem, heel zijn engelenmacht. Koningen van de aarde en alle naties, vorsten en alle leiders van de aarde, jonge mannen en jonge vrouwen, oud en jong tezamen. Laten zij loven de naam van de Heer, alleen zijn naam is hoogverheven, zijn luister gaat aarde en hemel te boven. Hij verhoogt het aanzien van zijn volk, de roem van al wie Hem trouw zijn, het volk van Israël, dat Hem nabij is.
 • Woensdag, 12 Mei 2021 :
 • Woensdag, 12 Mei 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 16,12-15.
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Nog veel heb Ik u te zeggen, maar gij kunt het nu niet verdragen. Wanneer Hij echter komt, de Geest der waarheid, zal Hij u tot de volle waarheid brengen; Hij zal niet uit zichzelf spreken, maar spreken al wat Hij hoort en u de komende dingen aankondigen. Hij zal Mij verheer­lijken, omdat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft. Ik zei dat Hij aan u zal verkondigen wat Hij van Mij ontvangen heeft, omdat al wat de Vader heeft het mijne is.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org