Lectionarium

DAGELIJKS EVANGELIE
 • Zondag 26 September : Lezing uit het boek Numeri 11,25-29.
  In die dagen daalde de Heer af, in de wolk. Hij sprak tot Mozes en droeg een deel van de geest die op hem rustte, op de zeventig oudsten over. Zodra de geest op hen rustte begonnen ze te profeteren. Dat is daarna niet opnieuw gebeurd. Twee mannen, van wie de een Eldad heette en de ander Medad, waren in het kamp gebleven; ze stonden wel op de lijst van zeventig maar waren niet naar de tent gegaan. Zodra de geest op hen rustte begonnen ook zij te profeteren, in het kamp. Een jongeman rende naar Mozes toe en zei: ‘Eldad en Medad zijn in het kamp aan het profeteren!’ ‘Zeg dat ze daarmee ophouden, heer!’ zei Jozua, de zoon van Nun, die van jongs af aan Mozes’ rechterhand was geweest. Maar Mozes zei: ‘Denk je soms dat jij voor mijn belangen moet opkomen? Legde de Heer zijn geest maar op heel het volk! Profeteerde iedereen maar!’
 • Zondag 26 September : Psalmen 19(18),8.10.12-13.14.
  De wet van de Heer is volmaakt: levenskracht voor de mens. De richtlijn van de Heer is betrouwbaar: wijsheid voor de eenvoudige. Het ontzag voor de Heer is zuiver, houdt stand, voor altijd. De voorschriften van de Heer zijn waarachtig, rechtvaardig, geheel en al. Uw dienaar laat zich erdoor verlichten, wie ze opvolgt wordt rijk beloond. Maar wie kan al zijn fouten kennen? Spreek mij vrij van verborgen zonden. Bescherm uw dienaar, tegen hoogmoed laat die niet over mij heersen, dan zal ik volmaakt zijn en bevrijd van grote zonde.
 • Zondag 26 September : Uit de brief van de heilige apostel Jacobus 5,1-6.
  Broeders en zusters, gij die rijk zijt: weent en jammert om de rampen die over u komen. Uw rijkdom is verrot, uw mooie kleren zijn door motten aangetast, uw goud en zilver is verroest. Die roest zal tegen u getuigen en als een vuur uw vlees verteren. Schatten hebt gij verzameld, terwijl het de laatste dagen zijn. Hoort, het loon dat gij hebt onthou­den aan de arbeiders die uw velden hebben gemaaid, roept luid, en de kreten van uw oogsters zijn doorgedrongen tot de oren van de Heer der heerscharen. Gij hebt op aarde gezwelgd en gebrast, gij hebt u vetgemest voor de dag van de slachting. Gij hebt de rechtvaardige gevonnist en vermoord; hij heeft geen verweer tegen u.
 • Zondag 26 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Marcus 9,38-43.45.47-48.
  In die tijd zei Johannes tot Jezus: 'Meester, we hebben iemand die ons niet volgt, in uw naam duivels zien uitdrijven, en we hebben getracht het hem te beletten, omdat hij geen volgeling van ons was.' Maar Jezus zei: 'Belet het hem niet, want iemand die een wonder doet in mijn Naam, zal niet zo grif ongunstig over Mij spreken. Wie niet tegen ons is, is voor ons. Als iemand u een beker water te drinken geeft omdat gij van Christus zijt, voorwaar Ik zeg u: zijn loon zal hem zeker niet ontgaan. Maar als iemand een van deze kleinen die geloven, aanstoot geeft, het zou beter voor hem zijn als men hem een molensteen om de hals deed en in zee wierp. Dreigt uw hand u aanstoot te geven, hak ze af; het is beter voor u verminkt het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee handen in de hel te komen, in het onblusbaar vuur. het is beter voor u kreupel het leven binnen te gaan dan in het bezit van twee voeten in de hel te worden geworpen. het is beter voor u met een oog het Rijk Gods binnen te gaan dan in het bezit van twee ogen in de hel te worden geworpen, waar hun worm niet sterft en het vuur niet gedoofd wordt.
 • Zondag 26 September : H. Augustinus
        Geef uw bezittingen van deze wereld weg en ontvang de eeuwige bezittingen. Geef de aarde en ontvang de hemel. Maar aan wie moet je het geven? (...) Luister wat de Schrift je zegt hoe het aan de Heer zelf uit kunt lenen: "Wie barmhartig is voor een arme, leent aan de Heer" (Spr 19,17). Natuurlijk heeft God het niet nodig van jou; maar een ander heeft het nodig. Wat je de een geeft, ontvangt de ander. Want de arme kan je niets teruggeven; dat zou hij willen, maar hij vindt niets; alleen verblijft in hem de wil om voor jou te bidden. Maar wanneer een arme voor je bidt, dan is het alsof hij tegen God zegt: "Heer, U ontvangt een lening, wees mijn waarborg". Vanaf dat moment, als de arme met wie je te maken hebt onvermogend is, heeft hij een goede waarborg want God zegt tegen jou: "Geef met zekerheid, want Ik ben degene die borg staat. (...) Ik zal je teruggeven, Ik ontvang het, jij geeft aan Mij".       Geloof je dat God je ook zegt: "Ik ontvang het, je geeft het aan Mij"? Jazeker, als Christus God is, en daar is geen twijfel over. Want Hij heeft gezegd: "Ik had honger en u hebt me te eten gegeven". En als men Hem vraagt: "Wanneer hebben we U hongerig gezien?", dan wil Hij tonen dat Hij werkelijk de waarborgsteller van de armen is, dat Hij voor al zijn leden antwoordt. (...) Hij verklaart: "Alles wat U aan de minste van mijn leerlingen hebt gedaan, dat hebt u aan Mij gedaan" (Mt 25,35v).
 • Zaterdag 25 September : Uit de profeet Zacharias 2,5-9.14-15a.
  Ik sloeg mijn ogen op en had een visioen: Ik zag een man met een meetsnoer in de hand. ‘Waar gaat u heen?’ vroeg ik, en hij antwoordde: ‘Ik ga opmeten hoe groot Jeruzalem moet worden.’ Toen verscheen de engel die met mij sprak, en een andere engel kwam hem tegemoet en zei: ‘Vlug, zeg tegen die jongeman dat Jeruzalem een open stad zal blijven, niet ommuurd, vanwege het grote aantal mensen en dieren dat er zal wonen. Ik zal zelf rondom de stad een muur van vuur zijn – spreekt de Heer – en haar met mijn luister vullen.’ ‘Jubel, Sion, en verheug je, want Ik kom in jouw midden wonen – spreekt de Heer. Er komt een tijd dat vele volken zich bij mij zullen aansluiten. Zij zullen mijn volk zijn, en bij jou, Sion, zal Ik wonen.’
 • Zaterdag 25 September : Uit profeet Jeremia 31,10.11-12ab.13.
  Volken, hoor het woord van de Heer geeft er bericht van op verre kusten. Hij die Israël eens verstrooid, zal het verzamelen zal het behoeden zoals een herder zijn kudde. Jakob zal worden bevrijd door de Heer los uit de greep van hen die hen roofde Juichend betreden zij de Sion weer zetten zich neer waar de Heer hen zegent. Meisjes dansen samen een vreugdedans samen met de jongens en grijaards Dan breng Ik vreugde in plaats van rouw troost en blijdschap na al hun droefheid
 • Zaterdag 25 September : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 9,43b-45.
  In die tijd verbaasde zich iedereen over alls wat Jezus deed, en Hij sprak tot zijn leerlingen: 'Hebt een open oor voor wat Ik u zeg. De Mensenzoon zal worden overgeleverd in de handen der mensen.' Ofschoon zij die woorden niet begrepen ‑ ze bleven voor hen omsluierd, zodat zij het niet konden vatten ‑ schrokken zij ervoor terug Hem hierover te ondervragen.
 • Zaterdag 25 September : H. Petrus Chrysologus
        Luister naar wat de Heer vraagt: "Herken in Mij jullie lichaam, jullie ledematen, jullie aderen, jullie botten, jullie bloed (cf Lc 24,39). En als hetgeen aan God behoort jullie angstig maakt, houden jullie dan niet van wat van jullie is? (...) Maar misschien leidt de enormiteit van mijn Lijden, waar jullie de veroorzakers van zijn, bij jullie tot schaamte? Vrees niet. Het kruis was niet dodelijk voor Mij, maar voor de dood. Die spijkers doordrongen Me niet met pijnen, maar met een nog diepere liefde voor jullie. Deze wonden veroorzaken niet het kreunen, maar ze laten jullie nog meer in mijn hart binnenkomen. Het uitrekken van mijn lichaam opent mijn armen voor jullie, het verhoogt niet mijn marteling. Mijn bloed is niet voor Mijzelf verloren gegaan, maar het vloeide voor jullie losprijs (Mc 10,45)".             "Kom toch, keer terug naar Mij en wees uw Vader dankbaar als jullie zien dat jullie het goede voor het kwade ontvangen, liefde voor beledigingen, en voor zulke grote wonden een zo grote liefde. Grijp het zwaard van de heilige Geest (Ef 6,17), maak van je hart een altaar. En laat zo jouw lichaam aan God zien, offer het zonder vrees als offerande."

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org