Lectionarium

DAGELIJKS EVANGELIE
 • Woensdag, 14 April 2021 : Uit de Handelingen der apostelen 5,17-26.
  In die dagen werden de hogepriester en heel zijn aan­hang, die de partij der Sadduceeën vormden, met hevige afgunst vervuld. Zij grepen de apostelen en zetten hen in de stads­gevange­nis. Maar in de nacht ontsloot een engel des Heren de deuren van de gevangenis, leidde hen naar buiten en zei: 'Gaat, treedt weer op in de tempel en predikt aan het volk al deze woorden des Levens.' Zij gaven hieraan gehoor, gingen tegen de morgen naar de tempel en gaven er onderricht. Toen nu de hogepriester kwam met de zijnen, riepen zij het Sanhedrin, de raad der oudsten van het volk van Israel bijeen en stuurden dienaren naar de gevangenis om hen te halen. Maar bij aankomst vonden de dienaren hen niet meer in de kerker. Zij keerden terug met het bericht: 'Wij vonden de gevangenis stevig op slot en de wachten voor de deuren op hun post, maar toen wij opendeden troffen wij niemand aan.' Toen zij dit vernamen, werden de tempelcomman­dant en de hogepriesters ongerust en vroegen zich af wat voor gevolgen dit zou kunnen hebben. Maar iemand kwam hun melden: 'De mannen die gij in de kerker hebt gezet, bevinden zich in de tempel en onder­richten het volk.' Daarop ging de bevelhebber met zijn dienaren hen halen, maar zonder geweld te gebruiken, uit angst door het volk gestenigd te worden.
 • Woensdag, 14 April 2021 : Psalmen 34(33),2-3.4-5.6-7.8-9.
  De Heer zal ik prijzen iedere dag, zijn lof ligt mij steeds op de lippen. Mijn geest is fier op de gunst van de Heer, laat elk die het hoort zich verheugen. Verheerlijkt de Heer te zamen met mij en laat ons eendrachtig zijn Naam vereren. Ik ging tot de Heer en Hij heeft mij verhoord, Hij heeft mij gered uit al wat ik vreesde. Verlaat u op Hem, dan wordt ge gelukkig, want Hij stelt u niet teleur. Die roepen in nood, naar hen luistert de Heer en redt hen uit hun ellende. De engel van God legt een schans om hen heen, om elk die God vreest te beschermen. Let op en bemerkt hoe genadig de Heer is, gelukkig is hij die zijn heil zoekt bij Hem.
 • Woensdag, 14 April 2021 :
 • Woensdag, 14 April 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,16-21.
  In die tijd zei Jezus tot Nikodemus: Zozeer immers heeft God de wereld liefgehad, dat Hij zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven, opdat alwie in Hem gelooft niet verloren zal gaan, maar eeuwig leven zal hebben. God heeft zijn Zoon niet naar de wereld gezonden om de wereld te oordelen, maar opdat de wereld door Hem zou worden gered. Wie in Hem gelooft, wordt niet geoordeeld, maar wie niet gelooft, is al veroordeeld, omdat hij niet heeft geloofd in de Naam van de eniggeboren zoon van God. Hierin bestaat het oordeel: het licht is in de wereld gekomen, maar de mensen beminden de duisternis meer dan het licht, omdat hun daden slecht waren. Ieder die slecht handelt, heeft een afschuw van het licht en gaat niet naar het licht toe uit vrees dat zijn werken openbaar gemaakt worden. Maar wie de waarheid doet, gaat naar het licht, opdat van zijn daden moge blijken dat zij in God zijn gedaan.'
 • Woensdag, 14 April 2021 : Commentaar Z. Columba Marmion
             De wonderen en manifestaties van Gods liefde voor ons zijn onuitputtelijk. De goddelijke liefde breekt niet alleen door in het feit van onze aanvaarding, maar ook in de bewonderenswaardige wijze waarop God heeft verkozen die in ons tot stand te brengen.             God heeft ons lief met een oneindige liefde, met een vaderlijke liefde; maar Hij heeft ons lief in zijn Zoon. Om ons tot zijn kinderen te maken, geeft God ons zijn Zoon, Christus Jezus: dit is het hoogste geschenk van de liefde. "God had de wereld zo lief dat Hij haar zijn enige Zoon heeft gegeven" (Joh 3,16). En waarom geeft Hij Hem aan ons? Opdat Hij onze wijsheid zou zijn, onze heiliging, onze verlossing, onze gerechtigheid; ons licht en onze weg; ons voedsel en ons leven; in één woord, opdat Hij zou bemiddelen tussen ons en Zichzelf. Christus Jezus, het vleesgeworden Woord, overbrugt de kloof die de mens van God scheidde. Het is in en door zijn Zoon dat God vanuit de hemel over onze zielen alle goddelijke zegeningen van genade uitstort, die ons doen leven als waardige kinderen van deze hemelse Vader (vgl. Ef 1,3).             Alle genaden komen tot ons door Jezus; door Hem komt al het goede uit de hemel; daarom houdt God van ons in de mate waarin wij zijn Zoon Jezus liefhebben en in Hem geloven. Onze Heer zelf richt Zich tot ons met deze woorden, die zo troostrijk zijn: "De Vader heeft u lief, omdat u Mij liefhebt en gelooft, dat Ik van God gekomen ben" (Joh 16,27). Wanneer de Vader een ziel vol liefde voor zijn Zoon ziet, vervult Hij die met zijn overvloedigste zegeningen.
 • Dinsdag, 13 April 2021 : Uit de Handelingen der apostelen 4,32-37.
  De menigte die het geloof had aangenomen, was één van hart en één van ziel en er was niemand die iets van zijn bezittingen zijn eigendom noemde; integendeel zij bezaten alles gemeen­schappelijk. Met kracht en klem legden de apostelen getuigenis af van de verrijzenis van de Heer Jezus en rijke genade rustte op hen allen. Er was geen enkele noodlijdende onder hen, omdat allen die landerijen of huizen bezaten, deze verkochten en de opbrengst ervan meebrach­ten om aan de voeten van de apostelen neer te leggen. Aan ieder werd daarvan uitgedeeld naar zijn behoefte. Zo bezat Jozef, een leviet uit Cyprus, die van de apostelen de bijnaam Barnabas ‑ dit betekent: zoon van vertroosting ‑ had gekregen, een akker die hij verkocht en waarvan hij het geld meebracht om het aan de voeten van de apostelen neer te leggen.
 • Dinsdag, 13 April 2021 : Psalmen 93(92),1ab.1c-2.5.
  Jahweh is Koning! Jahweh heeft Zich met hoogheid bekleed, En met kracht Zich omgord. De aarde staat onwankelbaar vast, Jahweh is Koning! Jahweh heeft Zich met hoogheid bekleed, En met kracht Zich omgord. De aarde staat onwankelbaar vast, met macht heeft de Heer zich omgord. Zo vast als de aarde, onwankelbaar, zo vast staat uw troon door de eeuwen, van eeuwigheid, God, zijt Gij! Betrouwbaar is alles wat Gij betuigt, uw huis zij heilig in lengte van dagen.
 • Dinsdag, 13 April 2021 :
 • Dinsdag, 13 April 2021 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 3,7b-15.
  Verwonder u niet dat Ik u zei: gij moet opnieuw geboren worden. De wind blaast waarheen hij wil; gij hoort wel zijn gesuis, maar weet niet waar hij vandaan komt en waar hij heen gaat; zo is het met ieder die geboren is uit de Geest.' Nikodemus gaf Hem ten antwoord: 'Hoe kan dat geschie­den?' Daarop zei Jezus weer: 'Gij zijt een leraar van Israël en weet dat niet eens? Voorwaar, voorwaar, Ik zeg u: Wij spreken over wat Wij weten en Wij getuigen van wat Wij gezien hebben, maar onze getuigenis aanvaardt gij niet. Wanneer ge zelfs niet gelooft als Ik u spreek over aardse dingen, hoe zult gij dan geloven, als Ik spreek over hemelse dingen? Nooit is er iemand naar de hemel geklommen, tenzij Hij die uit de hemel is neerge­daald, de Zoon des Mensen. En deze Mensenzoon moet omhoog worden geheven, zoals Mozes eens de slang omhoog hief in de woestijn, opdat eenieder die gelooft in Hem eeuwig leven zal hebben.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org