St. Interparochiële Schola Cantorum Arnhem e.o.

Lectionarium

 • Vrijdag, 24 Mei 2019 : Uit de Handelingen der apostelen 15,22-31.
  In die dagen besloten de apostelen en de oudsten samen met de hele gemeente enige mannen uit hun midden te kiezen en met Paulus en Barna­bas naar Antiochië te sturen: Judas, bijgenaamd Barsabbas, en Silas, mannen van aanzien onder de broeders, en hun het volgende schrijven mee te geven: 'De aposte­len en de oudsten zenden aan de broe­ders uit de heidenen in Antiochië, Syrië en Cilicië hun broeder­lijke groet. Daar wij gehoord hebben dat sommigen van ons u door woorden in verwar­ring hebben gebracht en uw gemoederen verontrust, zonder dat ze van ons enige opdracht hadden gekregen, hebben wij eenstemmig besloten enige mannen uit te kiezen en naar u toe te sturen in gezelschap van onze dierbare Barnabas en Paulus, mensen die zich geheel en al hebben ingezet voor de naam van onze Heer Jezus Christus. Wij hebben dus Judas en Silas afgevaardigd, die ook mondeling hetzelfde zullen overbren­gen. De heilige Geest en wij hebben namelijk besloten u geen zwaardere last op te leggen dan de onvermijdelijke: u te onthou­den van spijzen die aan afgoden geofferd zijn, van bloed, van wat verstikt is en van ontucht. Als gij uzelf daarvoor in acht neemt zal het u goed gaan. Vaarwel!' Na afscheid genomen te hebben reisden zij naar Antiochie. Daar riepen zij de gemeente bijeen en overhan­digden de brief. Zij lazen hem en waren blij over de troostvolle inhoud.
 • Vrijdag, 24 Mei 2019 : Psalmen 57(56),8-9.10-12.
  Op U vertrouw ik, God, op U vertrouw ik, ik zing en speel voor U. Ontwaak, mijn geest, wordt wakker, harp en citer en wekt de dageraad. U wil ik loven, Heer, voor alle volken, voor alle naties zing ik U ter eer; Omdat uw medelijden wijd is als de hemel, uw trouw tot aan de wolken reikt. Vertoon U in den hoge, God, in majesteit, uw glorie strale over heel de aarde.
 • Vrijdag, 24 Mei 2019 :
 • Vrijdag, 24 Mei 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,12-17.
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt, zoals Ik u heb liefgehad. Geen groter liefde kan iemand hebben dan deze, dat hij zijn leven geeft voor zijn vrienden. Gij zijt mijn vrienden, als gij doet wat Ik u gebied. Ik noem u geen dienaars meer, want de dienaar weet niet wat zijn heer doet, maar u heb Ik vrienden genoemd, want Ik heb u alles meegedeeld wat Ik van de Vader heb gehoord. Niet gij hebt Mij uitgekozen, maar Ik u en Ik heb u de taak gegeven op tocht te gaan en vruchten voort te brengen, die blijvend mogen zijn. Dan zal de Vader u geven al wat gij Hem in mijn Naam vraagt. Dit is mijn gebod, dat gij elkaar liefhebt.
 • Vrijdag, 24 Mei 2019 : Commentaar H. Franciscus van Assisi
  Dat zij, die God liefhebben en praktiseren wat de Heer zelf in het Evangelie heeft gezegd, gelukkig en gezegend zijn: "U zult God de Heer met heel uw hart, met heel uw ziel liefhebben en uw naaste als uzelf". Laten we God dus liefhebben en laten we Hem aanbidden met een zuiver hart en een zuivere geest... Laten we dan onze naaste liefhebben als onszelf. En als iemand zijn naaste niet wil of niet kan liefhebben als zichzelf, dat hij hem tenminste geen kwaad doet, maar dat hij het goede doet. Zij die macht hebben om over een ander te oordelen, dat zij hun taak uitvoeren om met barmhartigheid te oordelen, als ze zelf de barmhartigheid van de Heer willen verkrijgen... Laten we dus liefdevol en nederig zijn: laten we aalmoezen geven want zij wassen de zielen van de smetten van onze zonden... Immers alles wat de mensen achter moeten laten als ze de wereld verlaten is nooit voor hen verloren, terwijl wat ze met zich meenemen is de prijs van hun liefde en hun aalmoezen die ze gegeven hebben: ze ontvangen er van God hun beloning voor... Op allen die zo handelen en die dit volhouden tot het einde, zal de Geest van de Heer rusten en Hij zal in hen zijn woning maken en ze zullen kinderen van de hemelse Vader genoemd worden voor wie ze de werken doen; en ze zullen bruiden, vaders en moeders zijn van onze Heer Jezus Christus... Oh wat is hij is vol glorie en heilig en groot om een Vader in de hemel te hebben! Wat is hij heilig en mooi, bewonderenswaardig om een Bruidegom in de hemel te hebben! Wat een heilige zaak... en nederig, rustgevend en zoet, liefdevol en wenselijker dan alles om zo'n broer, zoon te hebben die zijn leven voor zijn schapen geeft, en die tot zijn Vader voor ons bidt al zeggend: "Heilige Vader, bewaar in uw Naam allen die U Mij hebt gegeven...; ik wil, Vader dat daar waar Ik ben, ook zij met Mij zijn, opdat ze mijn grootheid zien in uw Koninkrijk." (Bijbelse referenties : Mt 22,37-39; Lc 6,37; Jes 11,2; Joh 14,23; Mt 5,45; Mt 12,50; Joh 10,15; Joh 17,6-24)
 • Donderdag, 23 Mei 2019 : Uit de Handelingen der apostelen 15,7-21.
  In die dagen, nadat men uitvoerig had beraadslaagd over de besnijdenis, nam Petrus het woord en sprak tot apostelen en de oudsten: 'Mannen broeders, gij weet dat God reeds lang geleden mij onder u heeft uitgekozen, opdat de heidenen door mijn mond het evange­liewoord zouden horen en het geloof aannemen. Welnu, God die de harten kent, heeft zich voor hen uitgesproken door hun de heilige Geest mee te delen, juist als aan ons en Hij heeft in geen enkel opzicht onderscheid gemaakt tussen ons en hen, maar hun harten door het geloof gereinigd. Waarom wilt gij God dan nu tarten door de leerlin­gen een juk op de hals te leggen, dat noch onze vaderen noch wij in staat geweest zijn te dragen? Integendeel, juist zoals zij, geloven ook wij door de genade van de Heer Jezus gered te worden.' De hele vergadering zweeg en men luisterde naar Barnabas en Paulus, die van grote wonderte­kenen verhaal­den die God door hen onder de heidenen gedaan had. Toen zij waren uitgesproken, nam Jakobus het woord en sprak:; Mannen broeders, luistert naar mij. Simeon heeft ons uiteengezet, hoe God eertijds genadig heeft neergezien en uit de heidenen zich een volk heeft gekozen. Hiermee stemmen de woorden der profeten overeen, zoals geschreven staat: Daarna zal Ik terugkeren en het vervallen huis van David weer opbouwen. Ja, zijn ruinen zal Ik weer opbouwen en volledig herstel­len, opdat de rest van de mensen de Heer zullen zoeken samen met alle heidenen, over wie mijn Naam is uitgeroepen. Zo spreekt de Heer die deze dingen doet, van eeuwigheid zijn ze bekend. Daarom ben ik voor mij van oordeel, dat men hun die zich uit het heiden­dom tot God bekeren, geen onnodige lasten moet opleggen, maar hun wel voorschrijven zich te onthouden van wat door de afgoden besmet is, van ontucht, van wat verstikt is en van bloed. Want van oudsher heeft Mozes in elke stad mensen die hem op sabbat in de synago­ge voorlezen en prediken.'
 • Donderdag, 23 Mei 2019 : Psalmen 96(95),1-2a.2b-3.10.
  Zingt voor de Heer een nieuw gezang, zingt voor de Heer alle landen. Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam, verkondigt zijn heil iedere dag; Zingt voor de Heer en verheerlijkt zijn naam, verkondigt zijn heil iedere dag; Zingt voor de Heer, prijst zijn Naam. Verkondigt van dag tot dag dat Hij ons redt. Meldt aan de naties zijn heerlijkheid, zijn wonderdaden aan alle volken. Zegt tot elkander: de Heer regeert. Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen, de volken bestuurt Hij met billijkheid.
 • Donderdag, 23 Mei 2019 :
 • Donderdag, 23 Mei 2019 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Johannes 15,9-11.
  In die tijd zei Jezus tot zijn leerlingen: Zoals de Vader Mij heeft liefgehad, zo heb ook Ik u liefgehad. Blijft in mijn liefde. Als gij mijn geboden onderhoudt, zult gij in mijn liefde blijven, gelijk Ik, die de geboden van mijn Vader heb onderhouden, in zijn liefde blijf. Dit zeg Ik u, opdat mijn vreugde in u moge zijn en uw vreugde volkomen moge worden.

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org