Lectionarium

DAGELIJKS EVANGELIE
 • Dinsdag, 24 November 2020 : Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 14,14-19.
  Ik, Johannes, keek toe en zag een witte wolk; en op die wolk zat Iemand, een Mensenzoon gelijk, met een gouden kroon op zijn hoofd, een scherpe sikkel in zijn hand. En weer een andere engel trad uit de tempel, en riep met machtige stem tot Hem, die op de wolk was gezeten: Sla uw scherpe sikkel uit, Want gekomen is het uur om te maaien; Geel staat de oogst van de aarde. En Die op de wolk was gezeten sloeg zijn sikkel uit over de aarde, en de aarde werd afgemaaid. Nog een andere engel trad uit de tempel des hemels; ook hij droeg een scherpe sikkel. Weer een andere trad uit van het altaar, en deze had macht over het vuur; hij riep met geweldige stem tot hem, die de scherpe sikkel voert, en hij sprak: Sla uw scherpe sikkel uit, Snijd af de trossen van de wijnstok der aarde; Want zijn druiven zijn rijp. Toen sloeg de engel zijn sikkel uit over de aarde; hij sneed de trossen af van de wijnstok der aarde, en wierp ze in de grote perskuip van Gods toorn.
 • Dinsdag, 24 November 2020 : Psalmen 96(95),10.11-12.13.
  Zegt tot elkander: de Heer regeert. Onwrikbaar heeft Hij de aarde geschapen, de volken bestuurt Hij met billijkheid. Dan straalt de hemel en jubelt de aarde, de zee neuriet mee met al wat daar leeft; De velden zwaaien met al hun gewassen, de woudreuzen buigen hun kruin. Zij juichen de Heer toe omdat Hij komt, Hij komt als koning der aarde. Rechtvaardig zal Hij de wereld regeren, de volkeren eerlijk en trouw.
 • Dinsdag, 24 November 2020 :
 • Dinsdag, 24 November 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,5-11.
  In die tijd merkten sommigen op, hoe de tempel daar prijkte met zijn fraaie stenen en wijgeschenken, maar Jezus zei: 'Wat ge daar ziet: er zal een tijd komen, dat er geen steen op de andere gelaten zal worden, alles zal verwoest worden.' Ze vroegen Hem nu: 'Meester, wanneer zal dat dan plaats vinden? En wat zal het teken zijn dat dit gaat gebeuren?' Maar Hij zei: 'Weest op uw hoede, dat gij niet in dwaling gebracht wordt. Want velen zullen optreden in mijn Naam en zeggen: Ik ben het, en: Het ogenblik is nabij. Loopt niet achter hen aan. En wanneer gij hoort van oorlogen en onlusten, laat u dan niet uit het veld slaan. Dat alles moet wel eerst gebeuren, maar het einde volgt niet terstond.' Toen sprak Hij tot hen: 'Er zal strijd zijn van volk tegen volk en van koninkrijk tegen koninkrijk; er zullen hevige aardbevingen zijn, en hongersnood en pest, nu hier en dan daar, schrikwekkende dingen en aan de hemel geweldige tekenen.
 • Dinsdag, 24 November 2020 : Commentaar H. Cyrillus van Jeruzalem
  Onze Heer Jezus Christus zal uit de hemelen komen en Hij zal op de laatste dag komen tegen het einde van de wereld, want deze wereld zal een einde hebben, en deze geschapen wereld zal vernieuwd worden. Aangezien immers de ontaarding, de diefstal, het overspel en fouten van allerlei aard zich over de wereld hebben verspreid en omdat "het ene bloedbad volgt op het andere" (Hos 4,2), opdat dit bekoorlijke verblijf niet vol met onrechtvaardigheid blijft, zal deze wereld voorbijgaan en er zal een veel mooiere worden onthuld. (...) Luister naar wat Jesaja zegt: "De sterren aan de hemel vergaan, als een boekrol wordt de hemel opgerold. Alle sterren vallen neer, zoals bladeren vallen van een wijnstok of verschrompelde vruchten van een vijgenboom" (Jes 34,4). En het Evangelie zegt: "De zon zal verduisterd worden en de maan geen licht meer geven, de sterren zullen uit de hemel vallen" (Mt 24,29). Laten we er niet om rouwen alsof wij de enigen waren die moesten sterven; de sterren zullen ook sterven, maar misschien zullen zij niet verrijzen. De Heer zal de hemel oprollen, niet om haar te vernietigen, maar om haar mooier te laten verrijzen. Luister hoe David de profeet hierover spreekt: "Vóór alle tijden hebt U de aarde gegrondvest, de hemel is het werk van uw handen. Zij zullen vergaan, maar U houdt stand, zij zullen als kleren verslijten, U verwisselt ze als een gewaad en zij verdwijnen, maar U blijft dezelfde" (Ps 102,26-28) (...) Luister nog een keer naar de Heer: "Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden zullen nooit verdwijnen" (Mt 24,35); het gewicht van de geschapen dingen is niet gelijk aan de woorden van hun Meester.
 • Maandag, 23 November 2020 : Uit de Openbaring van de heilige apostel Johannes 14,1-3.4b-5.
  Ik Johannes, zag toe en zie: daar stond het Lam op de berg Sion, en met Hem honderd vier en veertig duizend, die zijn Naam en de Naam van zijn Vader op hun voorhoofden hadden geschreven. En ik hoorde een geluid uit de hemel als het geruis van talrijke wateren en het daveren van geweldige donder, maar toch was het geluid, dat ik hoorde, als dat van citerspelers, die op hun citers tokkelen. En een nieuw lied hieven ze aan voor de Troon, voor de vier Dieren en de Oudsten; niemand kon dat lied leren zingen, dan de honderd vier en veertig duizend, die van de aarde zijn vrijgekocht. Zij zijn het, die zich met vrouwen niet hebben besmet, Want ze zijn maagden. Zij zijn het, die het Lam volgen, Waar Het ook gaat. Zij zijn het, die zijn vrijgekocht uit de mensen, Als eerstelingen voor God en het Lam; Zij zijn het, die het Lam volgen, waar Het ook gaat. Zij zijn het, die zijn vrijgekocht uit de mensen, Als eerstelingen voor God en het Lam; In hun mond wordt geen leugen gevonden; Ze zijn zonder enige smet.
 • Maandag, 23 November 2020 : Psalmen 24(23),1-2.3-4ab.5-6.
  Van de Heer is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen, Hij heeft haar op de zeeën gegrondvest, op de stromen heeft Hij haar verankerd. Wie mag de berg van de Heer bestijgen, wie mag staan op zijn heilige plaats? Wie reine handen heeft en een zuiver hart, zich niet inlaat met leugens en niet bedrieglijk zweert. Zegen zal hij ontvangen van de Heer en recht verkrijgen van God, zijn Redder. Dat valt hun ten deel die U zoeken, die zich tot U wenden – het volk van Jakob
 • Maandag, 23 November 2020 :
 • Maandag, 23 November 2020 : Uit het heilig Evangelie van onze Heer Jezus Christus volgens Lucas 21,1-4.
  In die tijd gebeurde het dat Jezus opkeek en zag hoe de rijken hun gaven in de offerkist wierpen, maar Hij zag ook een behoeftige weduwe die er twee penningen inwierp. En Hij sprak: 'Waarlijk, Ik zeg u: die arme weduwe heeft er het meeste van allen ingeworpen. Die mensen hebben allen iets van hun overvloed bij de gaven voor God geworpen, maar zij offerde van haar armoe alles waar ze van leven moest.'

Teksten zijn ontleend aan de website "Dagelijks Evangelie, www.dagelijksevangelie.org