Vanuit zowel het centrum van de Kerk in Rome als vanuit ons aartsbisdom te Utrecht zijn bewegingen in gang gezet die duiden op herstel van waarden.

Paus Benedictus XVI, heeft opnieuw aandacht gevraagd voor de liturgie. Zijn boek: Der Geist der Liturgie uitgegeven door Verlag Herder te Freiburg im Breisgau in 2000 geschreven door de toen nog kardinaal Jozeph Ratzinger, is in Nederlandse vertaling in 2006 in Nederland uitgegeven door de Vereniging voor Latijnse Liturgie. In dit boek vraagt de toenmalige kardinaal om nieuwe eerbied voor en omgang met het Sacrament van de Eucharistie. De schrijver wil terug naar het wezen en de betekenis ervan. Het ondersneeuwen van de liturgie, door deze bijna uitsluitend te organiseren als samenkomst, in sommige kerken zelfs door plaats te nemen in een kring rondom preekstoel en altaartafel waarbij de priester zich nauwelijks meer opstelt als bedienaar van het sacrament, maar zittend tussen de overige kerkgangers meer deel uit maakt van de schare, doet weinig recht aan wat Vaticanum II heeft willen brengen. Het wezen van de liturgie, offer en eredienst aan God wordt in een aantal gevallen nauwelijks meer herkend in de liturgische vormgeving en in de gezangen die ten gehore worden gebracht. De teksten spreken er nog wel van, maar de vormen ondersteunen dit niet.

Dit geeft opnieuw (of nog steeds) reden tot zorg.

Hopelijk zal de hernieuwde aandacht voor authentieke liturgische vormen en teksten leiden tot hernieuwd denken over liturgie, zodat een voedingsbodem kan ontstaan voor goede liturgie die de mensen aan spreekt en die de taal vormt van de wereldkerk waarin velen zich thuis voelen.

De Arnhemse Schola blijft dit in ieder geval nastreven!

 

Dit alles kan natuurlijk niet gerealiseerd worden zonder zangers, de Arnhemse schola is dan ook voortdurens op zoek naar nieuwe leden, die het koor komen versterken. Hebt u belangstelling voor de Gregoriaanse zang en zingt u graag, meldt u zich dan aan bij de heer M.H.van den Brul, tel.: 026-3810263. Kennis van het Gregoriaans is geen noodzaak. Dat leert u tijdens de repetities die op de donderdagavond voorafgaand aan de H.Mis op de laatste zondag van de maand worden gehouden, meestal vanaf 19.30 uur tot 21.00 uur. Mocht u anderen kennen die graag Gregoriaans zouden willen zingen, geeft u dit hen dan door. U bent van harte welkom en het koor heeft u dringend nodig!